Tiếng Việt 日本語 English

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty TNHH Thương mại Denyo Việt Nam nhận thức rằng mình cần có trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân với tư cách là một doanh nghiệp. Chính vì thế, công ty đã xây dựng Chính sách quyền riêng tư này với mục đích bảo vệ và sử dụng một cách đúng đắn thông tin cá nhân.

1. Chính sách
Công ty nỗ lực bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý tuân thủ theo các luật và quy định liên quan và các vấn đề được quy định trong Chính sách này. Đồng thời, công ty cũng liên tục cải tiến hệ thống quản lý việc bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thông qua các hình thức phù hợp, và trong phạm vi có thể, chỉ rõ mục đích sử dụng và thông báo tới những người có liên quan hoặc thông báo lên website và các phương tiện truyền thông khác.

3. Sử dụng chung thông tin cá nhân
Tập đoàn Denyo và/hoặc các đối tác kinh doanh khác của Denyo có thể sử dụng chung thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng. Trong trường hợp này, phía công ty sẽ chịu trách nhiệm trong việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

4. Điều khoản thông tin cá nhân
Công ty quản lý thông tin cá nhân một cách hợp lý, và không để lộ hoặc cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 ngoài Tập đoàn Denyo và/hoặc các đối tác kinh doanh khác của Denyo, ngoại trừ bất kỳ một trong các trường hợp sau đây:

• Khi có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin;
• Khi việc tiết lộ thông tin tuân theo quy định của pháp luật;
• Khi việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ tính mạng hoặc tài sản của một cá nhân nào đó và khó có được sự đồng ý của người đó.
• Khi toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân là do thuê ngoài trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
• Khi thông tin cá nhân được cung cấp dưới hình thức sáp nhập hoặc các hình thức kế nhiệm kinh doanh khác.
• Khi cần thiết để hợp tác trong việc thực hiện các công việc hành chính theo quy định của pháp luật với các cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan công quyền địa phương đối với cá nhân mà cơ quan nhà nước hoặc cơ quan công quyền địa phương giao phó công việc hành chính đó và việc thực hiện những công việc hành chính này có thể bị cản trở bởi sự bất hợp tác của cá nhân liên quan đến những thông tin trên.

5. Kiểm soát bảo mật thông tin cá nhân
Công ty hiện đang nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và xây dựng hệ thống kiểm soát bảo mật nhằm mục đích ngăn chặn các truy cập trái phép, hoặc mất mát, phá hủy, giả mạo, rò rỉ và những thông tin cá nhân khác.

6. Phản hồi những yêu cầu về tiết lộ, điều chỉnh,v.v… thông tin cá nhân
Khi được yêu cầu bởi một cá nhân về việc tiết lộ, chỉnh sửa, thêm, xóa hoặc tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân, công ty sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết, trong phạm vi hợp lý, phản hồi lại các yêu cầu này.

7. Xin vui lòng liên hệ
Công ty TNHH Thương mại Denyo Việt Nam

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

Thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng
• Điều khoản thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty
• Phát triển sản phẩm và dịch vụ của công ty
• Sửa chữa, hỗ trợ, bảo trì, dịch vụ hậu mãi và các dịch vụ khác
• Tiến hành các hoạt động xúc tiến cho sản phẩm và dịch vụ của công ty, bao gồm các chiến dịch xúc tiến
• Phản hồi đối với yêu cầu từ phía khách hàng
• Thực hiện thỏa thuận đối với khách hàng
• Tiến hành đàm phán kinh doanh, sắp xếp với khách hàng

Thông tin cá nhân liên quan đến ban ngành, công viên chức,… của Chính phủ hoặc các cơ quan Nhà nước
• Thông báo, báo cáo, yêu cầu,… Notice, report, inquiry, etc. to a competent authority which is necessary for business operations

Thông tin cá nhân liên quan đến cán bộ, nhân viên,… của công ty khác bao gồm cả khách hàng
• Nhiều dạng khác nhau bao gồm thông báo, báo cáo, đàm phán kinh doanh,… cần thiết cho kinh doanh
• Quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng, doanh thu và chi phí.

Thông tin cá nhân liên quan đến tuyển dụng và nghỉ hưu
• Hoạt động tuyển dụng, nhân sự và quản lý an toàn sau khi tuyển dụng và các công việc khác liên quan đến công ty.
• Điều khoản thông tin hoặc thông báo, … đến nghỉ hưu